ÜYELİK AYDINLATMA METNİ
VARLIK REKLAM - Hüseyin Görgülü (Bundan böyle birlikte "Varlık Reklam” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda temin edilen;
• "Ad Soyad, Cep Telefonu, E-Posta, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Adres” gibi kişisel verileriniz üyelik sözleşmesi kapsamında üyelik hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması ve üyelik işlemlerinin yapılması, ürün satın almanız veya satın aldığınız ürünü iptal etmeniz gibi durumlarda daha iyi hizmet verilmesi,  sipariş süreçlerinin yürütülmesi, üye olarak site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızın sağlanması, tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verilebilmesi, siparişlerinizin hazırlanması, kargo teslimat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (iade, değişim vs.) gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c maddesindeki sözleşmenin ifası hukuki sebebi uyarınca,

• "TCKN, Kredi Kartı Bilgileri, Fatura Bilgileri” gibi kişisel verileriniz alışverişinize ilişkin fatura düzenlenebilmesi, e-faturanın tarafınıza gönderilebilmesi, ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c maddesindeki sözleşmenin ifası hukuki sebebi uyarınca,

• "IP Adresi, Ziyaret Bilgileri, Alışveriş İstatistikleri” gibi kişisel verileriniz site ziyaret kayıtlarınızın oluşturulması, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve tarafınıza kullanım kolaylığı sağlamak amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca,

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızca ticari ileti onayı verilmesi durumunda tarafınıza uygun satış kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, tarafınıza tanıtıcı ve açıklayıcı nitelikte bilgi ve ilanlar gönderilmesi, hizmet, müşteri memnuniyet araştırmaları yapılması, çapraz satış yapılması, kişiye özel doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yapılması ve bu amaçlar doğrultusunda benzer tanıtım ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesi 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesindeki kanunlarda öngörülmüş olma hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Varlık Reklam, üyelik ilişkisi ile sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi siparişlerin gönderiminin sağlanması için Kargo Tedarikçisi Şirketler, ödeme işlemlerinizin yapılması için Online Ödeme Hizmeti Sunan Şirketler ve gerekmesi durumunda Ortak ve İştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla),

Ayrıca tarafınızca kampanya izni verilmesi durumunda pazarlama yapılması, size özel kampanyaların sunulması ve yapılan kampanyalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ve iletişime geçilmesi amacıyla Sosyal Medya Tedarikçisi Şirketler, Elektronik Pazarlama Şirketleri ile yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda veya 

Kişisel verilerinizin Varlık Reklam’ın haklarını savunması için paylaşılmasının zorunlu olması durumunda Yetkili Kamu Kurumları veya diğer üçüncü taraflar ile 6698 sayılı kanunun 5/2-e maddesindeki hukuki sebep uyarınca veya

Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Varlık Reklam kişisel verilerinizi üyelik kaydını yapmanız, üye olarak ya da üye olmadan sipariş vermeniz suretiyle elektronik ortamda temin etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
 "Ad Soyad, Cep Telefonu, E-Posta, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Adres, TCKN, Kredi Kartı Bilgileri, Fatura Bilgileri, IP Adresi, Ziyaret Bilgileri, Alışveriş İstatistikleri” gibi kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda sınırlı süre muhafaza edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Varlık Reklam ‘a başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Varlık Reklam’a iletmeniz durumunda Varlık Reklam talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Varlık Reklam Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Detaylı bilgi için "www.varlikreklam.com” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

Varlık Reklam tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.